Käyttäjätunnus Salasana
Tunnukset hukassa? paina tästä

REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Suomen Kultatukku
PL 80 02401 KIRKKONUMMI

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Rauno Taskila
Puh: 045 355 9203
S-posti: asiakaspalvelu@kultatukku

3. Rekisterin nimi

Suomen Kultatukun asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuva rekisteri.

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään Suomen Kultatukun asiakassuhteen hoitamiseen ja asiakas-viestintään sekä Suomen Kultatukun liiketoiminnan ja asiakassuhteen kehittämiseen ja analysointiin. Edellä mainittuihin tarkoituksiin liittyen henkilötietoja voidaan käsitel-lä myös väärinkäytösten havaitsemiseksi ja selvittämiseksi sekä jatkotoimenpiteisiin saattamiseksi. Rekisterin sisältämiä asiakastietoja voidaan käyttää Suomen Kultatukun ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden sekä sen yhteistyökumppaneiden suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markki-natutkimukseen tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin.

5. Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisterissä käsitellään seuraavia Suomen Kultatukun asiakkuuteen liittyviä tietoja:

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään sekä väestötietojärjestelmästä ja muista vastaavista tietopalveluja tarjoavista julkisista tai yksityisistä rekistereistä ja tietolähteistä.

7. Tietojen luovutus

Suomen Kultatukku voi luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa, sisältäen mm. henkilötietojen luovuttamisen toimivaltaiselle viranomaiselle väärinkäytösten epäilytilanteissa. Rekisteristä voidaan luovuttaa tietoja Suomen Kultatukun valikoimien yhteistyökumppaneiden markkinointitarkoituksiin, ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojen tällaista luovuttamista. Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Tällöin Suomen Kultatukku huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

8. Rekisterin suojaus

ATK:lle tallennetut rekisterin tiedot on suojattu palomuurein ja muin teknisin keinoin ja tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa. Pääsy tietokantoihin edellyttää henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan antamista. Manuaalinen, rekisteritietoja sisältävä aineisto säilytetään lukituissa tiloissa ja tuhotaan tietoturvallisesti. Asiattomien pääsy tietoihin on estetty.

9. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n nojalla oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisterinpitäjän osoitteeseen kirjallisesti ja omakätisesti allekirjoitettuna tai sitä vastaavalla tavalla varmennettuna.

10. Korjaus- ja kielto-oikeus

Rekisteröidyillä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramainontaan, etämyyn-tiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä markkina- ja mielipidetutkimukseen ja oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle.